spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
O firmě arrow GDPR

GDPR

Informace k ochraně osobních údajů

 

Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/96/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Správce osobních údajů

Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace

Dobšická 3363/11

669 02 Znojmo

IČO 68728255

ID datové schránky : ca9k5m4

Telefon : + 420 515 226 408

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Irena Fučíková

Obrokova 1/12, 669 02  Znojmo

telefon : +420 515 216 552

mobil :    +420 603 150 134

e-mail : Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

POJMY

 

Subjekt údajů  - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

 

Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby /dále též „OÚ“).

 

Citlivý údaj – zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či fyziologickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Zpracovatel OÚ – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační systémy.

 

Zpracování OÚ – jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Účel zpracování OÚ – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

 

Titul zpracování OÚ – zákonnost (legálnost) zpracování OÚ. Správce zpracovává pouze OÚ subjektů údajů, pro které byl zmocněn právním předpisem, nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

 

Zdroje OÚ – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány.

 

Příjemce OÚ -  fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

 

Automatizované rozhodování ani profilování subjektů organizace neprovádí. Správce zpracovává osobní údaje jak manuálně, tak automatizovaně, tedy za použití výpočetní techniky.

 

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž s principy stanovenými v Nařízení. Jedná se o tyto principy (zásady):

-zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování

-účelové omezení – zpracování OÚ jen pro určité a legitimní účely

-minimalizace OÚ – dochází ke zpracování OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu

-přesnost a aktuálnost – organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální OÚ byly bezodkladně opraveny nebo vymazány.

-omezené uložení – OÚ jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely,

pro které jsou zpracovávány a dále schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

-integrita a důvěrnost – OÚ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje lze zpracovávat za předpokladu:

-zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

-zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

-zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů nebo jiné fyzické osoby.

-zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

-subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním.

 

Shromažďování osobních údajů může být vykonáváno pouze za účelem, pro který jsou zpracovávány.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů může být vykonáváno jen po nezbytně nutnou dobu.

Pomine-li účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, zpracování musí být ukončeno.

Po uplynutí této doby mohou být údaje uchovány pouze pro účely archivaci.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Má právo na :

-přístup k osobním údajům

-výmaz

-opravu nebo doplnění

-právo na omezení zpracování

-právo na přenositelnost údajů

-právo vnést námitku

-právo být předmětem rozhodnutí s uvedenými účinky bez účasti lidského faktoru, které zahrnují profilování. 


 

Znojmo dne   1. 4. 2022                                                     Ing. Radoslav Habrdle, ředitel organizace

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB